[Strony transakcji]

§ 1

1. Osobą dokonującą zakupu na portalu internetowym www.zlapprojekt.pl może być jedynie pełnoletnia osoba
fizyczna bądź prawna.
2. Właścicielem portalu www.zlapprojekt.pl, wykonawcą oraz sprzedawcą projektów jest firma: Złap Projekt
Zuzanna Pisarek, 43-520 Chybie, ul. Dworcowa 54, NIP: 5482583668, REGON: 243703986, zwana dalej
„zlapprojekt.pl”.

[Postanowienia ogólne]

§ 2

1. Zakup projektu na www.zlapprojekt.pl jest dobrowolny i może być dokonany wyłącznie na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Wszystkie projekty i zdjęcia zamieszczone na stronie www.zlapprojekt.pl są własnością firmy Złap Projekt
Zuzanna Pisarek lub posiadają sublicencję nadaną przez Fotolia LLC. W związku z tym nie mogą być
wykorzystywane, kopiowane czy wprowadzane do obiegu.

[Definicje]

§ 3

1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
2. Projektant – profesjonalny architekt wnętrz lub architekt krajobrazu, który wykonuje projekt zgodnie z
wytycznymi przesłanymi przez zamawiającego, wykorzystując swoje kwalifikacje i umiejętności.
3. Klient – osoba, która korzysta z portalu www.zlapprojekt.pl zgodnie z regulaminem.
4. Projekt on-line – projekt indywidualny wnętrza lub ogrodu zaprojektowany zgodnie z wytycznymi klienta
przez projektanta, całkowity proces projektowy i dostarczenie efektu końcowego odbywa się drogą
elektroniczną.
5. Rzut – plan pomieszczenia lub ogrodu, przesłany do portalu zlapprojekt.pl przez klienta. Rzut powinien
zawierać charakterystyczne wymiary i odległości od istniejących elementów trwałych oraz istniejące elementy
wyposażenia, które mają pozostać w projekcie.
6. Widoki – dotyczą projektu wnętrza on-line. Widoki ścian pomieszczenia przesłane do portalu zlapprojekt.pl.
Widoki powinny zawierać charakterystyczne wymiary i odległości od sufitu, ścian, posadzki oraz istniejące
elementy wyposażenia, które mają pozostać w projekcie.
7. Zdjęcia – fotografie istniejącej przestrzeni przeznaczonej do zaprojektowania wykonane przez klienta i
przesłane do portalu zlapprojekt.pl.
8. Inspiracje – fotografie, wizualizacje, wycinki z gazet przesłane do portalu zlapprojekt.pl do wglądu w celu
poznania preferencji i gustu klienta.
9. Formularz – zestaw pytań w formie elektronicznej, na które odpowiada klient, aby umożliwić projektantowi
jak najlepsze dopasowanie projektu do oczekiwań klienta.
10. Cena – kwota, którą uiszcza klient za zakupiony projekt on-line.
11. Administrator – podmiot przechowujący dane osobowe klientów zlapprojekt.pl.

[Składanie zamówień, realizacja zamówienia, płatności]

§ 4

1. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i uiszczenie opłaty zgodnie
z wybranym projektem on-line na portalu zlapprojekt.pl.
2. Cena za projekt on-line wnętrza wynosi 299,00zł, natomiast cena za projekt on-line ogrodu wynosi 399,00zł.
Zawartość projektów on-line jest wypunktowana na portalu zlapprojekt.pl pod hasłem „CO ZAWIERA”.
3. Projekty pomieszczeń powyżej 35m2
oraz projekty ogrodów powyżej 7 arów będą wyceniane indywidualnie.
4. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie przez klienta oświadczenia o akceptacji regulaminu w formularzu.
5. Po przesłaniu formularza, odpowiednich plików w formatach .jpg, .png, .pdf oraz akceptacji regulaminu klient
jest proszony o podanie danych osobowych w celu weryfikacji i realizacji zamówienia. Następnie klient jest
zobligowany do uiszczenia opłaty za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
6. Płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.
7. Wszystkie płatności dokonywane na portalu zlapprojekt.pl dokonywane są za pośrednictwem serwisu
Przelewy24.
8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000347935, NIP: 7792369887, Regon 301345068.
9. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu od klienta niezbędnych danych (rzut, widoki, formularz,
zdjęcia, inspiracje) oraz dokonaniu przez niego płatności.
10. Administrator zlapprojekt.pl kontaktuje się z klientem w razie jakichkolwiek problemów z zamówieniem czy
płatnością.
11. Projektant zlapprojekt.pl kontaktuje się z klientem w razie jakichkolwiek wątpliwości, zapytań związanych z
projektem.
12. Klient ma możliwość rozszerzyć zakres projektu on-line po zapytaniu w formie elektronicznej lub
telefonicznie i dokonaniu dodatkowej wpłaty w wysokości wycenionej przez projektanta.
13. Klient otrzymuje gotowy projekt (wg zamówionej i opłaconej specyfikacji) w formie elektronicznej na
wskazany adres e-mail.
14. Czas realizacji projektu wynosi od 2 do 6 dni roboczych, liczony od momentu dostarczenia przez klienta
wszystkich wymaganych danych (formularz, akceptacja regulaminu, kompletny rzut, widoki ścian, zdjęcia i
inspiracje) oraz potwierdzenia przelewu przesłanego przez serwis przelewy24.
15. Czas realizacji może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania danego pomieszczenia lub
ogrodu oraz w przypadku konieczności dosłania przez klienta dodatkowych danych dotyczących projektowanej
przestrzeni.

[Prawa autorskie i majątkowe]

§ 5

1. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego na zlapprojekt.pl
2. Klient otrzymuje licencję do użycia projektu na własne potrzeby.
3. Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i rozprowadzania zakupionego projektu.

[Reklamacje]

§ 6

1. Jeżeli po otrzymaniu gotowego projektu klient zauważy w nim braki lub niezgodności w stosunku do
złożonego zamówienia powinien wysłać e-mail na adres pracownia@zlapprojekt.pl, w którym zawarty będzie
opis błędów oraz żądania klienta. W tytule reklamacji klient winien podać Imię i Nazwisko zamawiającego.
2. Reklamacje można składać w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania projektu drogą elektroniczną.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich otrzymania.
4. O sposobie rozwiązania reklamacji decyduje projektant zlapprojekt.pl.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zlapprojekt.pl zaproponuje Klientowi jedno z rozwiązań:
a) zwrotu uiszczonej kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji,
b) udzielenia Klientowi rabatu na kolejny Projekt,
c) umożliwienie Klientowi dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu
reklamacji.
6. W przypadku przesłania niewłaściwych, błędnych, niekompletnych danych lub wymiarów związanych z
projektowanym pomieszczeniem, ogrodem lub gdy klient sam dokonuje zmian, portal zlapprojekt.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe czy wyrządzone szkody. W tym przypadku reklamacje nie będą
uwzględniane.
7. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może odstąpić od umowy kupna bez podania
przyczyny w ciągu 10 dni. Zapis ten nie dotyczy indywidualnych projektów.

[Dane osobowe]

§ 7

1. Zamówienie projektu na zlapprojekt.pl jest dobrowolne.
2. Akceptując regulamin portalu zlapprojekt.pl klient zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych
osobowych w celu realizacji zamówienia (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).
3. Każdy Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Odbiorcą danych osobowych klientów jest administrator portalu zlapprojekt.pl

[Postanowienia końcowe]

§ 8

1. Projektant zlapprojekt.pl ma prawo odmówić realizacji projektu w przypadku stwierdzenia braku możliwości
wykonania projektu on-line – za pośrednictwem portalu zlapprojekt.pl.
2. Roszczenia lub spory pomiędzy zlapprojekt.pl a klientem, wynikające z korzystania z portalu lub z nim
związane, których strony nie będą w stanie uregulować polubownie, zostaną poddane ostatecznemu
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla zlapprojekt.pl.
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż projekty wykonywane są przy pomocy programów komputerowych, co
nie zawsze pozwala na wierne oddanie rzeczywistości, a wygląd projektu może różnić się w zależności od
ustawień monitora.
4. Portal zlapprojekt.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Informacje o
zmianach będą publikowane na stronie www.zlapprojekt.pl